KIRN ble stiftet 22. mars 2018
Vedtekter for KIRN (Forening for kunstig intelligens og robotikk Norge)

§ 1       Foreningens navn

 • Foreningens navn er: Forening for kunstig intelligens og robotikk Norge og ble stiftet 22.mars 2018

§ 2       Formål

 • Tverrfaglig nettverksforening for utveksling og deling av informasjon og kunnskap
 • Etablere kontakt på tvers av utviklingsmiljøer, brukere, kunder og interessenter
 • Spre kunnskap og informasjon å skape et norsk fora og en norsk kunnskapsbase hvor man kan få faktainformasjon om hvor denne teknologien står og er i utviklingen, slik at medlemmene får mest kunnskap og er godt oppdatert
 • Koordinere medlemmenes interesser og ønsker, og ta en nasjonal rolle for kunnskapsdeling og påvirkning innenfor kunstig intelligens og robotikk
 • Arrangere medlemsmøter med faglige foredrag, diskusjoner og uformelt samvær
 • Foreningen skal ikke engasjere seg i aktiviteter som tjener utelukkende økonomiske interesser

§ 3       Juridisk person

 • Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4       Medlemmer

 • KIRN er en forening som er åpen for alle som har en relevant interesse for kunstig intelligens og robotikk. KIRN drifter eller forvalter ingen medlemsbase og medlem må på selvstendig grunnlag holde seg oppdatert og informert gjennom de digitale flater som KIRN til enhver tid bruker. Styret har rett til å nekte deltagelse uten begrunnelse.

§ 5       Stemmerett og valgbarhet

 • Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6       Kontingent

 • Deltagelse for medlemmer er gratis, og foreningen har ingen kontingent.

§ 7       Tillitsvalgtes godtgjørelse

 • Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men ha dekket faktiske utgifter relatert til styrearbeidet og andre møter relatert til arbeide med KIRN

§ 8       Årsmøte

 • Årsmøtet, som holdes hvert år i 4 måned, er foreningens høyeste myndighet.
 • Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
 • Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
 • Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
 • Møteleder velges av årsmøtet.
 • Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.
 • Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§ 9       Stemmegivning på årsmøtet

 • Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 • Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 • Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 • Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10      Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Vedta budsjett
 5. Velge*:
  a) Leder og nestleder
  b) Styremedlem(mer)
  *halvparten av styret er på valg hvert år

§ 11      Ekstraordinære årsmøter

 • Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 6 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
 • Stemmeberettigede medlemmer utledes av §4.

§ 12      Styret

 • Foreningen ledes av et styre på minimum 3-6 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 4. Representere foreningen utad.
 5. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 6. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 7. Foreningen tegnes av foruten av styret i sin helhet, av leder og kasserer hver for seg. Lederen, eller den styret utpeker, representerer foreningen

§ 13      Vedtektsendring 

 • Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14      Oppløsning, sammenslutning og deling

 • Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall[1]. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
 • Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at Høgskolen i Sørøst-Norge bruker midlene til å gi studenter og ansatte muligheter for å delta på arrangement relatert til formålet i KIRN
 • Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
 • Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
 • Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

[1] Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 13.